Słownik terminów rynkowych i inwestycyjnych

Proste definicje terminów związanych z inwestycjami na międzynarodowych rynkach

Suma zagregowana (Aggregate)

Łączna wielkość ekspozycji, jaką posiada bank z klientem dla kontraktów spot oraz kontraktów forward.

Opcja amerykańska (American Option)

Opcja, która może zostać wykorzystana w dowolnym dniu roboczym w okresie ważności opcji.

Aprecjacja (Appreciation)

Oznacza umocnienie się waluty nie na skutek oficjalnych działań, a na skutek popytu na rynku.

Arbitraż (Arbitrage)

Rodzaj transakcji polegający na jednoczesnym kupnie i sprzedaży tego samego instrumentu na dwóch różnych rynkach w celu uzyskania zysku wynikającego z różnicy między stawkami na tych rynkach.

Około (Around)

Wyrażenie używane podczas ustalania „premii/dyskonta” forward.

Cena kupna (Ask Price)

Jest to najniższa cena, po której kupujący może dokonać zakupu.

Należność (Asset)

W kontekście wymiany walut oznacza prawo do otrzymania od kontrahenta pewnej ilości waluty z tytułu aktywów bilansowych (np. pożyczki) lub w określonym dniu w przyszłości z tytułu niedopasowanych transakcji forward lub spot.

Jak najkorzystniej (At Best) (At Best)

Instrukcja dla dealera, aby kupować lub sprzedawać po najlepszym aktualnym kursie na rynku.

Wartość nominalna spreadu w transakcji forward (At Par Forward Spread)

Gdy cena forward jest równa cenie spot.

Za określoną cenę lub korzystniej (At or Better) (At Or Better)

Zlecenie do wykonania po wskazanym lub korzystniejszym kursie.

Zlecenie Stop Loss przy określonej cenie (At The Price Stop Loss Order)

Zlecenie Stop Loss, które musi zostać wykonane, gdy cena osiągnie określony poziom, bez względu na sytuację na rynku.

At-the-Money (At The Money)

Opcja, której cena wykonania/realizacji jest równa lub niemal równa obecnej cenie rynkowej instrumentu bazowego.

Aukcja (Auction)

Sprzedaż instrumentu osobie oferującej najwyższą cenę. (1) Metoda często używana w systemach kontroli do alokacji wymienianych walut. (2) Metoda alokacji rządowych papierów wartościowych, np. bonów skarbowych USA. Inwestorzy z niewielkim kapitałem otrzymują preferencyjny dostęp do bonów. Przeciętna cena emisyjna jest obliczana na podstawie zaakceptowanych konkurencyjnych ofert. W pewnych przypadkach aukcji rządowych rzeczywistym przedmiotem transakcji staje się zysk, nie cena.

Opcja na przeciętny kurs (Average Rate Option)

Kontrakt, którego cena realizacji określana jest na podstawie różnicy pomiędzy ceną wykonania a przeciętnym kursem bieżącym w okresie trwania kontraktu. Czasem nazywana jest „opcją azjatycką”.

Bilans handlowy (Balance Of Trade)

Wartość eksportu pomniejszona o wartość importu. Zazwyczaj nie obejmuje obrotów niewidzialnych. Nazywany również handlem fizycznym. Wyceny można dokonać w oparciu o reguły FoB/FaS, zasady odprawy celnej lub reguły eksportowe FoB.

Pasmo (Band)

Zakres, w którym może zmieniać się kurs waluty. System wykorzystywany w ERM.

Banknoty (Bank Notes)

Banknoty to pieniądze papierowe emitowane przez bank centralny lub bank emisyjny i stanowiące oficjalny środek płatniczy, lecz niebrane pod uwagę jako przedmiot transakcji FX. W pewnych krajach mogą jednak być wymienione na potrzeby handlu FX. Banknoty są zazwyczaj wyceniane powyżej bieżącego kursu waluty.

Stopa dyskonta (Bank Rate)

Stopa, według której bank centralny może pożyczyć pieniądze bankom krajowym.

Bank Anglii (Bank Of England)

Bank centralny Wielkiej Brytanii.

Opcja barierowa (Barrier Option)

Grupa opcji uwarunkowanych, w przypadku których wzór wypłat i okres ważności zależą nie tylko od końcowej ceny waluty bazowej, lecz również od tego, czy kurs waluty bazowej przekroczy ustalony wcześniej limit w okresie ważności opcji.

Waluta bazowa (Base Currency)

Waluta, w której podawane są rezultaty operacji banku lub instytucji.

Stopa bazowa (Base Rate)

Termin używany w Wielkiej Brytanii na określenie kursu wykorzystywanego do obliczenia stóp procentowych oferowanych kredytobiorcom. Najlepsi kredytobiorcy płacą kwotę niewiele większą od bazowej.

Zbieżność bazy (Basis Convergence)

Proces, w którym baza dąży do zera wraz ze zbliżaniem się końca okresu ważności kontraktu.

Punkt bazowy (Basis Point)

Jeden procent z jednego procentu.

Cena bazowa (Basis Price)

Cena wyrażona jako dochód po terminie zapadalności lub roczna stopa zwrotu.

Transakcje z wykorzystaniem bazy (Basis Trading)

Przyjmowanie przeciwstawnych pozycji na rynku kasowym i futures w celu uzyskania zysku wynikającego z korzystnych zmian bazy.

Baza (Basis)

Różnica pomiędzy ceną przy transakcjach natychmiastowych a ceną transakcji futures.

Koszyk (Basket)

Grupa walut używanych do zarządzania kursami walutowymi. Czasem nazywany również jednostką rozrachunkową.

Rynek niedźwiedzia (Bear Market)

Rynek, na którym ceny zdecydowanie spadają na skutek powszechnego pesymizmu (przeciwieństwo rynku byka).

Niedźwiedź (Bear)

Osoba posiadająca przekonanie, że ceny spadną.

Cena sprzedaży (Bid Price)

Cena sprzedaży to najwyższa cena, którą oferuje sprzedający za daną walutę/towar w danym momencie. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną kupna to spread. Razem, obie ceny stanowią kwotowanie. Różnica pomiędzy tymi cenami to spread. Spread pomiędzy ceną sprzedaży i kupna wyrażany jest jako procentowy koszt wymiany walut.

Kwota sprzedaży (Big Figure)

Odnosi się do pierwszych trzech cyfr kursu walutowego, których inwestorzy używają podczas wyceny. Na przykład kwotowanie dolara „30/40” może oznaczać cenę 1,5530/40 BIS: Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

Clearing bilateralny (Bilateral Clearing)

System używany w przypadku ograniczenia ilości obcej waluty. Płatności wykonywane są zazwyczaj przez banki centralne i czasem wymagają corocznego wyrównywania bilansu handlowego.

Opcje binarne (Binary Options)

Rodzaj opcji, w której wypłata stanowi określoną wysokość rekompensaty, jeśli opcja utraci ważność in the money, lub nie jest wypłacane w przypadku utraty ważności out of the money.

Model Blacka-Scholesa (Black Scholes Model)

Wzór wyceniania opcji opracowany przez Fishera Blacka i Myrona Scholesa dla opcji na papiery wartościowe, a następnie dopasowany przez Blacka do opcji dla transakcji futures. Jest często stosowany na rynkach wymiany walut.

Księgowanie (Booked)

Zarejestrowanie transakcji poza krajem, w którym została wynegocjowana.

Próg rentowności (Break Even Point)

Cena instrumentu finansowego, przy której kupujący opcję odzyskuje premię, co oznacza, że ani nie zyskuje, ani nie traci. W przypadku opcji call próg rentowności to cena wykonania plus premia.

Wyjście (Break Out)

Na rynku opcji oznacza wycofanie wymiany lub powrót do początkowej pozycji kupującego.

Broker (Broker)

Przedstawiciel, który wykonuje zlecenia kupna lub sprzedaży walut i powiązanych instrumentów za prowizję lub na podstawie spreadu. Brokerzy są przedstawicielami pracującymi za prowizję, a nie na własny rachunek. Na rynku wymiany walut brokerzy zazwyczaj pełnią rolę pośredników między bankami, kupującymi i sprzedającymi w zamian za prowizję wypłacaną przez inicjatora transakcji lub obie strony. Istnieje czterech lub pięciu głównych globalnych brokerów działających za pośrednictwem podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych i partnerów w wielu krajach.

Rynek byka (Bull Market)

Rynek charakteryzujący się wzrastającymi cenami.

Byk (Bull)

Osoba posiadająca przekonanie, że ceny wzrosną.

Obligacje „buldog” (Bulldogs)

Nazwa obligacji emitowanych w funtach szterlingach na terenie Wielkiej Brytanii przez zagraniczne instytucje.

Spread motyla (Butterfly Spread)

(1) Spread motyla dla transakcji futures to handel typu spread polegający na jednoczesnym prowadzeniu kilku transakcji futures o różnych miesiącach wykonania przy jednej wartości różnicy. Na całość inwestycji składają się dwie transakcje futures typu spread z trzema lub czterema miesiącami wykonania przy jednej wartości różnicy.
(2) Opcyjny spread motyla to połączenie strategii niedźwiedzia i byka, w których dokonuje się jednoczesnego obrotu opcjami o różnych miesiącach i cenach wykonania przy jednej wartości różnicy. Na całość inwestycji składają się dwie transakcje na opcjach typu spread z trzema lub czterema miesiącami wykonania przy jednej wartości różnicy.

CBOE (Cboe)

Chicago Board Options Exchange, giełda opcji z siedzibą w Chicago.

CBOT lub CBT (Cbot Or Cbt)

Chicago Board of Trade, giełda futures i opcji z siedzibą w Chicago.

CD (Cd)

Certyfikat depozytowy.

CFTC (Cftc)

Commodity Futures Trading Commission (Komisja ds Transakcji Towarowych Futures), amerykańska federalna agencja regulacyjna dla transakcji futures prowadzonych na rynkach towarowych, w tym finansowych futures.

CHAPS (Chaps)

Clearing House Automated Payment System, System Płatności Automatycznych Izby Rozliczeniowej.

CHIPS (Chips)

System rozliczeniowy nowojorskiej izby rozliczeniowej. (Clearing House Interbank Payment System). Za pośrednictwem tego systemu przebiega clearing i rozliczanie większości transakcji w euro przebiega.

CME (Cme)

Chicago Mercantile Exchange, amerykańska giełda towarowa z siedzibą w Chicago.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) (Contracts For Difference Cfd)

Umowa dotycząca transakcji futures, zgodnie z którą różnice w rozliczeniach wyrównywane są w formie płatności gotówkowych, a nie fizycznych dóbr czy papierów wartościowych.

CPI (Cpi)

Consumer Price Index, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Miesięczna miara zmian cen w określonym koszyku dóbr konsumpcyjnych, w tym żywności, odzieży i transportu. Sposób klasyfikowania czynszu i hipoteki różni się w zależności od kraju.

CPSS (Cpss)

Committee on Payment and Settlement Systems, Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku.

Transfer telegraficzny (Cable Transfer)

Telegraficzny przekaz środków między centrami przetwarzania transakcji. Obecnie oznacza tyle, co międzybankowy elektroniczny system przekazywania środków.

Kabel (Cable)

Termin używany na rynku wymiany walut do określania kursu wymiany funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego.

Opcja kupna (Call) (Call Option)

Oznacza prawo, ale nie obowiązek kupna akcji, udziałów lub opcji futures po określonej cenie.

Call (Call)

Opcja dająca posiadaczowi prawo do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym okresie.

Rachunek kapitałowy (Capital Account)

Element bilansu płatniczego obrazujący zmianę netto własności aktywów przez dany kraj. Rachunek kapitałowy obrazuje wynik netto międzynarodowych inwestycji w sektorze prywatnym i publicznym dokonywanych w kraju przez podmioty zagraniczne oraz przez kraj za granicą.

Opłata za przeniesienie (Carry Over Charge)

Opłata związana z opóźnieniem realizacji dostawy towarów (lub realizacji kontraktów wymiany walut).

Carry (Carry)

Koszty odsetek z zabezpieczeń finansowych lub innych posiadanych instrumentów finansowych.

Rozliczenie gotówkowe (Cash Settlement)

Procedura rozliczania kontraktów futures, w której różnica między ceną future a ceną rynkową wyrównywana jest w formie płatności, nie fizycznych produktów.

Cash and Carry (Cash And Carry)

Zakup aktywów w dniu bieżącym i sprzedaż kontraktu futures na te aktywa. Możliwa jest odwrócona operacja cash and carry polegająca na sprzedaży aktywów i zakupie kontraktu futures.

Transakcje kasowe (Cash)

Zazwyczaj odnosi się do transakcji wymiany rozliczanej w tym samym dniu, w którym została zawarta. Termin używany głównie na rynkach Ameryki Północnej oraz w krajach bazujących na transakcjach wymiany walut odbywających się na tych rynkach ze względu na preferencje dotyczące stref czasowych, np. w Ameryce Łacińskiej. W Europie i Azji transakcje kasowe zazwyczaj określane są mianem transakcji o wartości z tego samego dnia.

Bank centralny (Central Bank)

Bank centralny prowadzi obsługę finansową i rachunki rządu oraz obsługuje banki komercyjne. Wdraża politykę monetarną rządu m.in. poprzez zmianę stóp procentowych.

Kurs centralny (Central Rate)

Kurs wymiany w stosunku do ECU przyjęty dla każdej waluty należącej do EMS. Waluty mają ograniczoną możliwość odchyłów od kursu centralnego według odpowiedniego pasma kursowego.

Certyfikat depozytowy (Certificate Of Deposit Cd)

Zbywalny certyfikat wydany na okaziciela przez bank komercyjny jako potwierdzenie złożenia depozytu w tym banku, zawierający termin zapadalności, kurs oraz stopę procentową. Certyfikaty depozytowe różnią się pod względem czasu zapadalności, który może wynosić od kilku tygodni do kilku lat. Jedyną możliwością wykupienia certyfikatu depozytowego przed terminem zapadalności jest sprzedaż na rynku wtórnym. Bank emisyjny może również odkupić taki certyfikat po uiszczeniu przez posiadacza opłaty karnej.

Analityk rynkowy (Chartist)

Osoba badająca wykresy i tabele z danymi z przeszłości, by znaleźć wśród nich określone tendencje i przewidzieć odwrócenie tendencji. Jego obowiązki obejmują też obserwację pewnych wzorców i cech charakterystycznych dla określonych diagramów, by wydobyć z nich dane o poziomie oporu, wzorcach „głowy i ramion” oraz wzorcach podwójnego dna lub podwójnego szczytu, które uważa się za wyznaczniki odwrócenia tendencji.

Pozycja zamknięta (Closed Position)

Transakcja na papierach wartościowych będąca całkowitym przeciwieństwem pozycji otwartej, powodująca jej anulowanie i eliminująca początkową ekspozycję. Zamknięcie pozycji długiej na papier wartościowy oznacza jego sprzedaż, z kolei zamknięcie pozycji krótkiej na papier wartościowy jest związane z jego odkupieniem.

Zamknięcie transakcji zakupu (Closing Purchase Transaction)

Zakup opcji identycznej do już sprzedanej w celu likwidacji pozycji.

Wskaźnik równoległy (Coincident Indicator)

Wskaźnik ekonomiczny charakteryzujący się wzorcem zgodnym z ogólnym cyklem koniunkturalnym, np. produkcją przemysłową.

Comex (Comex)

Commodity Exchange of New York, Nowojorska giełda towarowa.

Prowizja (Commission)

Wynagrodzenie dla brokera pobierane od klientów za działanie w ich imieniu.

Opcja złożona (Compound Option)

Opcja na opcję o ustalonym terminie i cenie.

Zatwierdzenie (Confirmation)

Protokół wysłany do drugiej strony, opisujący wszelkie istotne szczegóły dotyczące transakcji.

Data wygaśnięcia kontraktu (Contract Expiration Date)

Termin pokrycia zobowiązań w celu wypełnienia warunków kontraktu. W przypadku opcji – ostatni dzień, w którym posiadacz opcji może skorzystać z prawa do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego lub waluty.

Miesiąc wykonania kontraktu (Contract Month)

Miesiąc, w którym przypada termin zapadalności kontraktu futures lub możliwość jego rozliczenia, jeżeli nie został wcześniej zlikwidowany lub zamieniony.

Kontrakt (Contract)

Zgoda na kupno albo sprzedaż określonej ilości danej waluty lub opcji na określony miesiąc w przyszłości (zob. kontrakt futures).

Bank korespondent (Correspondent Bank)

Reprezentant obcego banku, który regularnie świadczy usługi dla banku, który nie działa w pokrewnej dziedzinie np. w zakresie ułatwiania transferu funduszy. W USA często zdarza się to na polu krajowym, ze względu na ograniczenia bankowe.

Koszty przechowywania (Cost Of Carry)

Parytet stopy procentowej, gdzie cena forward określana jest przez koszty pożyczki na przechowanie pozycji.

Kontrahent (Counterparty)

Klient lub bank, z którym zawierana jest transakcja wymiany walutowej.

Ryzyko kontrahenta (Counterparty Risks)

Ryzyko niedotrzymania postanowień kontraktu ponoszone przez wszystkie strony kontraktu. Ryzyko kontrahenta dotyczy obu stron i należy je brać pod uwagę podczas oceny kontraktu.

Ryzyko kraju (Country Risk)

Właściwe dla danego kraju czynniki wpływające na transakcje walutowe, obejmujące ryzyko polityczne, regulacyjne, prawne i związane z dniami wolnymi.

Wartość kuponu (Coupon Value)

Roczna wysokość oprocentowania obligacji.

Kupon (Coupon)

(1) W przypadku akcji na okaziciela odejmowana część należna rzeczywistemu beneficjentowi. Certyfikat podlegający wymianie na dywidendy.
(2) Oznacza stopę procentową papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu.

Pokryć (Cover)

(1) Zawrzeć transakcję forward na wymianę walut.
(2) Zamknąć krótką pozycję poprzez zakup waluty lub papierów wartościowych, które zostały sprzedane.

Pokryty arbitraż stóp procentowych (Covered Interest Rate Arbitrage)

Rozwiązanie arbitrażowe polegające na pożyczce waluty A, wymianie jej na walutę B, zainwestowanie środków w walucie B na czas trwania pożyczki oraz odnotowanie zysku z wszystkich transakcji po odliczeniu pokrycia kontraktów forward w terminie zapadalności. Oparty jest na twierdzeniu parytetu stopy procentowej (jednej z kluczowych teoretycznych zależności ekonomicznych), zgodnie z którą zwrot z zabezpieczonej inwestycji zagranicznej będzie równy krajowej stopie procentowej tylko wtedy, gdy poziom ryzyka inwestycji będzie identyczny. Jeżeli pokryta różnica stóp procentowych pomiędzy dwoma rynkami wynosi zero, nie istnieje powód o charakterze arbitrażowym do przeniesienia środków z jednego rynku na drugi.

Kurs pełzający (kurs regulowany) (Crawling Peg Adjustable Peg)

System regulacji kursu walutowego danego kraju, zgodnie z którym kurs jego waluty względem waluty innego kraju jest „sztucznie podtrzymywany” (ustalany). Oficjalny kurs wymiany może od czasu do czasu ulegać zmianom.

Ryzyko kredytowe (Credit Risk)

Ryzyko, że dłużnik nie pokryje długu; dokładniej: ryzyko, że strona transakcji nie ma środków na pokrycie zobowiązań.

Umowa crossowa (Cross Deal)

Umowa wymiany walutowej, której przedmiotem są dwie waluty, z których żadna nie jest bazowa

Cross-hedge (zabezpieczenie krzyżowe) (Cross Hedge)

Technika wykorzystująca instrumenty finansowe futures do zabezpieczenia innych, lecz spokrewnionych instrumentów kasowych oparta na założeniu, że zmiany cen tych dwóch instrumentów są ze sobą zgodne.

Kurs krosowy (Cross Rate)

Kurs wymiany dwóch walut, zazwyczaj złożony z dwóch osobnych kursów dwóch walut, ponieważ większość walut wyceniana jest względem dolara.

Transakcja crossowa (Cross Trade)

Transakcja crossowa ma miejsce w sytuacji, gdy ten sam broker dokonuje zakupu i sprzedaży bądź broker dokonujący zakupu i broker dokonujący sprzedaży należą do tej samej firmy.

Koszyk walutowy (Currency Basket)

Grupa walut o różnych wagach przypisanych na podstawie kursu względem walut tworzących dany koszyk (np. ECU lub SRD). Niekiedy kursy walut ustalane są na podstawie koszyka, często jest to koszyk ważony handlem.

Waluta (Currency)

Rodzaj pieniądza obowiązującego w danym państwie. Może podlegać wymianie na inne waluty na rynku Forex, wartość każdej waluty wyrażana jest więc względem innej.

Saldo obrotów bieżących (Current Account)

Bilans netto płatności międzynarodowych kraju, biorący się z importu i eksportu, razem z transferami jednostronnymi, takimi jak pomoc i przekazy pieniężne dokonywane przez imigrantów. Wyklucza on przepływ kapitału.

Saldo bieżące (Current Balance)

Całkowita wartość eksportu (towarów i usług) pomniejszona o całkowitą wartość importu w danym kraju w danym okresie, równa sumie bilansu handlowego i obrotów niewidzialnych oraz rachunku netto odsetek, zysków i dywidend z zagranicy.

Cykl (Cycle)

Daty wygaśnięcia odnoszące się do różnych klas opcji.

Zlecenie do końca dnia (Day Order)

Zlecenie, które zostaje automatycznie anulowane w przypadku niezrealizowania w danym dniu.

Day Trading (Day Trading)

Transakcja Day Trading to transakcja wymiany walut, która odnawia się automatycznie każdej nocy o godzinie 22:00 (czasu GMT), rozpoczynając od dnia realizacji transakcji do dnia jej zakończenia. Transakcja kończy się w przypadku jednego z poniższych zdarzeń:

  1. Zakończenie zainicjowane przez klienta.
  2. Kurs Day Trading osiągnął określony przez klienta poziom Stop Loss lub Take Profit.
  3. Data zakończenia transakcji.

Dopóki pozycja pozostaje otwarta, codziennie o 22:00 (GMT) pobierana jest opłata za odnowienie.

Data umowy (Deal Date)

Dzień, w którym następuje zawarcie transakcji.

Deal Ticket (Deal Ticket)

Podstawowa metoda zapisywania podstawowych informacji dotyczących transakcji.

Dealer (Dealer)

Osoba lub firma działająca na własny rachunek, niebędąca agentem, skupująca lub sprzedająca zabezpieczenia. Działają na własny rachunek i własne ryzyko, w przeciwieństwie do brokerów, którzy zawierają transakcje w imieniu swoich klientów.

Data zadeklarowania (Declaration Date)

Ostateczny termin lub czas, w którym kupujący opcję ma obowiązek powiadomić sprzedającego o swoim zamiarze lub braku zamiaru realizacji opcji,

Deficyt (Deficit)

Niedobór w bilansie handlowym, bilansie płatniczym lub budżecie państwa.

Data rozliczenia (Delivery Date)

Termin płatności kontraktu, gdy dokonuje się rozliczenie w postaci wymiany walutowej. Powszechniej znana na rynku Forex jako data walutowania.

Rozliczenie (Delivery)

Rozliczenie transakcji w drodze otrzymania lub oferowania instrumentu finansowego lub waluty.

Strategia zabezpieczająca delta (delta hedging) (Delta Hedging)

Metoda wykorzystywana przez wystawców opcji do zabezpieczenia ich ekspozycji na ryzyko poprzez zakup lub sprzedaż instrumentów bazowych proporcjonalnie do wysokości delty.

Spread delty (Delta Spread)

Spread współczynników opcji przyjęty jako pozycja neutralna, wykorzystujący współczynniki delta opcji w celu określenia współczynnika zabezpieczenia.

Współczynnik delta (Delta)

Współczynnik odzwierciedlający zmianę ceny aktywów bazowych względem zmiany ceny pochodnej. Określana również jako „współczynnik zabezpieczenia”.

Instrumenty pochodne (Derivatives)

Papier wartościowy, którego wartość zależy od lub jest obliczana na podstawie zmian cen jednego lub kilku aktywów bazowych. Sam instrument pochodny stanowi kontrakt pomiędzy dwoma lub większą liczbą stron. Na jego wartość mają wpływ wahania cen aktywów bazowych. Do najpowszechniejszych aktywów bazowych należą akcje, obligacje, towary, waluty, stopy procentowe oraz indeksy giełdowe. Większość instrumentów pochodnych charakteryzuje wysoka dźwignia.

Desk (Desk)

Termin odnoszący się do grupy dokonującej określonych transakcji na walucie lub kilku walutach.

Szczegóły (Details)

Wszelkie informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji wymiany walutowej: dane osobowe, kurs, daty, termin realizacji.

Dewaluacja (Devaluation)

Celowe obniżenie wartości waluty względem walut ze stałym parytetem lub zakresem, zazwyczaj oficjalnie ogłaszane.

Kwotowanie bezpośrednie (Direct Quotation)

Kwotowanie obcej waluty w stałych jednostkach w stosunku do zmiennej kwoty waluty krajowej.

Dyskonto (Discount)

Spadek wartości poniżej bieżącej. Na przykład dyskonto forward.

Krajowe stopy procentowe (Domestic Rates)

Stopy procentowe stosowane w przypadku depozytów złożonych w danym kraju. Ich wartość może różnić się od depozytów złożonych w euro z uwagi na podatki i zróżnicowane praktyki stosowane na poszczególnych rynkach.

ECB (Ecb)

Europejski Bank Centralny

EFT (Eft)

Elektroniczny transfer środków.

EMS (ESW) (Ems)

Europejski system walutowy.

EMU (Emu)

Europejska unia monetarna.

EOE (Eoe)

Europejska Giełda Opcji.

ERM (Erm)

Mechanizm kursów walutowych.

Ekspozycja ekonomiczna (Economic Exposure)

Odzwierciedla możliwy wpływ zmian kursów wymiany walut na przepływy pieniężne w firmie, co może kształtować jej przyszłą konkurencyjność.

Wskaźnik ekonomiczny (Economic Indicator)

Dane ukazujące obecny wzrost gospodarczy i tendencje takie jak sprzedaż detaliczna i zatrudnienie.

Efektywna stopa procentowa (Effective Exchange Rate)

Próba podsumowania skutków, jakie dla krajowego bilansu handlowego miała zmiana waluty krajowej w stosunku do innych walut.

Ryzyko kursów wymiany (Exchange Rate Risk)

Potencjalne straty, jakie mogą być skutkiem niekorzystnych zmian kursów wymiany.

Unia Europejska (European Union)

Polityczno-gospodarcza unia 28 państw członkowskich położonych na terenie Europy.

Cena realizacji (cena wykonania) (Exercise Price Strike Price)

Cena, po jakiej możliwe jest wykonanie opcji.

Waluta egzotyczna (Exotic Currency)

Termin używany na rynku forex do określania mniej popularnych walut. Waluty egzotyczne są trudne do upłynnienia, cechują się brakiem głębokości rynku oraz niski wolumenem transakcji. Handel walutami egzotycznymi może być kosztowny z powodu dużego spreadu. Przykłady: tajski baht, meksykańskie peso.

Data wygaśnięcia (Expiration Date)

(1) Opcje – termin, po upływie którego wykonanie opcji nie jest możliwe.
(2) Obligacje – termin, w którym przypada termin zapadalności obligacji.

Miesiąc wygaśnięcia (Expiration Month)

Miesiąc, w którym wygasa opcja.

Termin wygaśnięcia (Expiry Date)

Ostateczny termin, w którym możliwy jest zakup lub sprzedaż opcji.

Ekspozycja (Exposure)

Łączna kwota pożyczona pożyczkobiorcy lub krajowi. Banki stosują zasady zapobiegania nadmiernej ekspozycji pożyczkobiorców. W operacjach handlowych jest to prawdopodobieństwo odnotowania zysku lub straty wynikających z wahań cen rynkowych.

FOMC (Fomc)

Federal Open Market Committee, Federalny Komitet Otwartego Rynku, organizacja ustalająca cele podaży pieniądza w USA, które wdrażane są przez stopy procentowe Funduszu Fed.

FX (Fx)

Wymiana walut.

Szybki rynek (Fast Market)

Gwałtowne ruchy na rynku spowodowane dużym zainteresowaniem nabywców lub sprzedawców. W takich warunkach standardowe ceny mogą być pominięte, a kwotowanie ofert może odbywać się zbyt szybko, by mogły być w pełni odnotowane

Stopa procentowa funduszy Fed (Fed Fund Rate)

Stopa procentowa dotycząca funduszy Fed. Jest to bardzo ważna krótkoterminowa stopa procentowa, sygnalizuje ona opinie Rezerwy Federalnej, co do stanu podaży pieniądza.

Fundusze Fed (Fed Funds)

Salda gotówkowe złożone przez banki w lokalnym Banku Systemu Rezerwy Federalnej. Standardową transakcją na tych funduszach jest międzybankowa sprzedaż depozytów należących do funduszy Fed na jeden dzień roboczy. Transakcje proste mają miejsce w przypadku niezabezpieczonych transakcji overnight.

Fed (Fed)

System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Członkostwo w Federalnej Agencji Gwarantowania Depozytów jest obowiązkowe dla członków Fed.

Zarząd Rezerw Federalnych (Federal Reserve Board)

Zarząd Systemu Rezerwy Federalnej mianowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na 14-letnią kadencję. Jeden z jego członków jest wybieranym na cztery lata przewodniczącym.

System Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System)

System banku centralnego Stanów Zjednoczonych, na który składa się 12 banków Rezerwy Federalnej, kontrolujących 12 dystryktów, podlegających Zarządowi Rezerwy Federalnej. Członkostwo w Fed jest obowiązkowe dla banków licencjonowanych przez Agencję Ochrony Waluty, a dobrowolne dla banków licencjonowanych przez państwo.

Polityka fiskalna (Fiscal Policy)

Wykorzystanie podatków jako narzędzia wdrażania polityki monetarnej.

Sztywny kurs walutowy (Fixed Exchange Rate)

Oficjalny kurs ustalony przez organy polityki pieniężnej. W praktyce możliwa jest fluktuacja sztywnych kursów walutowych w ramach pasma, prowadząca do interwencji banku centralnego.

Fixing (Fixing)

Metoda określania kursów walut poprzez znalezienie kursu równoważącego popyt i podaż. Proces ten ma miejsce raz lub dwa razy dziennie o określonych porach. W przypadku niektórych walut wykorzystywany w szczególności do ustalania kursów wymiany dla turystów. System wykorzystywany jest także na londyńskim rynku kruszców.

Float (Float)

(1) zob. płynny kurs walutowy.
(2) Środki w formie gotówki lub w trakcie przelewu międzybankowego.
(3) Float w Rezerwie Federalnej jest wynikiem systemu, w którym czeki przesyłane do Banków Systemu Rezerwy Federalnej są niekiedy kredytowane z wyprzedzeniem, przed utratą rezerwy przez bank składający depozyt.

Płynny kurs walutowy (Floating Exchange Rate)

Kurs wymiany, w którym wartość jest determinowana przez siły rynkowe decydujące o popycie i podaży waluty.

Floor (Floor)

(1) Umowa z kontrahentem polegająca na ustaleniu dolnego limitu stopy procentowej dla kupującego floor na określony czas.
(2) (Parkiet) – termin określający obszar zawierania transakcji wymiany handlowej (por. komputerowy system handlowy), na rynku towarów i futures określany jako „pit”.

Wymiana walut (Foreign Exchange)

Nabywanie lub sprzedaż waluty w stosunku do nabycia/sprzedaży innej waluty.

Pozycja zagraniczna (Foreign Position)

Pozycja, w ramach której jedna ze stron zgadza się zakupić lub sprzedać drugiej stronie uzgodnioną sumę zagranicznej waluty.

Transakcja Forex (Forex Deal)

Nabywanie lub sprzedaż waluty w stosunku do nabycia/sprzedaży innej waluty. Maksymalny czas na zawarcie transakcji jest określany w chwili otwarcia transakcji. Transakcję można zamknąć w dowolnym momencie przed terminem i godziną jej wygaśnięcia. Ze względów technicznych transakcji nie można zamknąć w ciągu pierwszych 3 minut.

Forex (Forex)

Skrót od „foreign exchange” – wymiana walutowa.

Kontrakt „forward” (Forward Contract)

Czasami używany zamiennie z pojęciem "transakcji forward” lub „future”. Termin określa umowę mającą takie same skutki jak transakcja forward pomiędzy bankiem a klientem.

Transakcja forward (Forward Deal)

Transakcja, w której data waluty jest późniejsza niż data waluty spot.

Punkty forward (Forward Points)

Różnica stóp procentowych między dwoma walutami wyrażona w punktach wymiany waluty. Punkty forward są dodawane lub odejmowane od bieżącego kursu wymiany w celu obliczenia ceny forward lub outright, w zależności od tego, czy waluta podlega premiowaniu, czy dyskontowaniu forward.

Kurs rozliczenia (Forward Rate)

Kurs, po którym w aktualnym dniu zawierania jest transakcja wymiany waluty z przyszłą datą realizacji określaną z chwilą przystąpienia do umowy. Decyzja o odjęciu lub dodaniu punktów zależy od różnicy między stawkami depozytowymi dla obu walut będących przedmiotem transakcji. Waluta bazowa z wyższą stopą procentową jest walutą dyskontowaną względem waluty z niższą stopą procentową na rynku forward. Dlatego punkty forward odejmowane są od bieżącego kursu. W podobny sposób waluta bazowa z niższą stopą procentową jest walutą premiowaną, w związku z czym punkty forward są dodawane do bieżącego kursu w celu uzyskania kursu rozliczenia.

Pipsy frakcyjne (Fractional Pips)

Pipsy frakcyjne są nową funkcją, która umożliwia inwestorom dokładniejszy podgląd ruchów cen i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Pips frakcyjny jest jedną dziesiątą pipsa, a dodanie tej funkcji do konta użytkownika umożliwia korzystanie z mniejszych przyrostów cenowych i ruchów na rynku.

Wolne rezerwy (Free Reserves)

Całkowita ilość rezerw w banku, po odliczeniu rezerw wymaganych przez właściwy urząd finansowy.

Analiza fundamentalna (Fundamental Analysis)

Analiza wykorzystująca czynniki ekonomiczne i polityczne.

Podstawy (Fundamentals)

Czynniki makroekonomiczne uznane za tworzące podstawę wartości realnej waluty, takie jak inflacja, wzrost, bilans handlowy, deficyt rządowy i stopy procentowe.

Fundusze (Funds)

Termin określający narzędzia wymienne dla papierów wartościowych denominowanych w USD/CAD, które zgodnie z prawem są równoważne, zastępowalne i wymienne. Określenie może dotyczyć pewnych kontraktów wymiany walut oferowanych na wielu giełdach.

Kontrakt „futures” (Futures Contract)

Kontrakt wymiany wymagający dostarczenia określonej ilości i poziomu towarów, waluty lub instrumentów finansowych w ustalonym miesiącu w przyszłości, jeżeli likwidacja kontraktu nie nastąpi przed terminem zapadalności.

Giełdowe kontrakty futures (Futures Exchange Traded Contracts)

Ostateczne umowy na dostarczenie lub (przyjęcie) standardowej ilości produktu lub aktywów w ustalonym terminie po uzgodnionej cenie. Przedmiotem kontaktu futures może być waluta, depozyty gotówkowe, obligacje, akcje oraz towary. Handel nimi odbywa się na giełdzie z udziałem firmy clearingowej będącej gwarantem kontraktu, a transakcja zawierana jest na podstawie bieżącej wyceny rynkowej.

G10 (G10)

Grupa G7 plus Belgia, Holandia i Szwecja. Współpracuje ona z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Czasem zapraszana jest do niej Szwajcaria.

G5 (G5)

Grupa pięciu dominujących gospodarczo krajów: USA, Niemcy, Japonia, Francja i Wielka Brytania.

G7 (G7)

Grupa siedmiu dominujących gospodarczo krajów: USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada i Włochy.

Deflator PNB (Gnp Deflator)

Używany jest do korygowania wpływu inflacji na wielkość PNB. Zazwyczaj wyrażany w procentach i wyznaczany w oparciu o wskaźniki.

Luka PNB (Gnp Gap)

Różnica między rzeczywistą a potencjalną wartością PNB. Jej wartość ujemna wskazuje na „przegrzanie” koniunktury.

Produkt krajowy brutto (Gross Domestic Product)

Całkowita wartość produkcji krajowej, przychodów i wydatków w obrębie danego kraju.

Produkt narodowy brutto (Gross National Product)

Produkt krajowy brutto plus miara wartości dóbr i usług wytworzonych przez obywateli określonego państwa poza jego granicami.

Head and Shoulders (głowa i ramiona) (Head And Shoulders)

Model w tendencjach cen, uważany za wskaźnik odmiany tendencji cenowej. Cena rośnie od jakiegoś czasu, aż osiąga szczyt na „lewym ramieniu”, a potem spada z powodu realizacji zysków. Następnie znów rośnie aż osiągnie „głowę” i wtedy znów realizacja zysków powoduje spadek cen aż do „ramienia”. Kolejny niewielki wzrost lub stabilizacja wskazują, że zbliża się duży spadek. Gdy cena osiągnie poziom „szyi”, należy sprzedawać.

Hedge (Hedge)

Zakup lub sprzedaż opcji lub kontraktów futures w zastępstwie transakcji, która ma zostać zawarta w późniejszym terminie. Zazwyczaj dotyczy przeciwstawnych pozycji na rynku kasowym, futures lub opcji.

Zabezpieczenie (hedging) (Hedging)

Transakcja, której głównym celem jest ochrona aktywów lub pasywów przed skutkami wahań kursów walut raczej niż odnotowanie z nich zysku.

Hiperinflacja (Hyperinflation)

Bardzo wysoka i utrzymująca się inflacja. Według jednej z definicji hiperinflacja występuje, gdy poziom inflacji przekracza 50%, a następnie spada poniżej tego poziomu i utrzymuje się na nim przez 12 miesięcy.

IFEMA (Ifema)

International Foreign Exchange Master Agreement, umowa ramowa w sprawie międzynarodowych operacji dewizowych.

IMF (MFW) (Imf)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, założony w 1946 r., by zapewnić płynność środków między państwami na krótszy lub dłuższy okres i promować liberalizację kursów wymiany. MFW wspiera kraje, które mają kłopoty z bilansem płatności i zaciągniętymi kredytami.

IMM (Imm)

Międzynarodowy Rynek Walutowy, będący częścią chicagowskiej Giełdy Towarowej, która analizuje waluty i ich stabilność finansową w przyszłości.

IOM (Iom)

Index and Options Market (rynek wskaźników i opcji), część chicagowskiej Giełdy Towarowej.

IPI (Ipi)

Wskaźnik produkcji przemysłowej. Wskaźnik równoległy odzwierciedlający wartość produkcji przemysłu wytwórczego, górniczego i usług komunalnych.

ISDA (International Securities Dealers Association) (Isda International Securities Dealers Association)

Międzynarodowe stowarzyszenie dealerów papierów wartościowych, organizacja utworzona przez banki zajmujące się wymianą walutową w celu uregulowania rynków i wymiany międzybankowej.

Implikowane stopy procentowe (Implied Rates)

Stopa procentowa określana w drodze obliczania różnicy między kursami spot i forward.

In-the-Money (In The Money)

Opcja typu call jest w sytuacji in-the-money, gdy wartość aktywów bazowych przewyższa cenę realizacji/wykonania. Opcja typu put jest w sytuacji in-the-money, gdy wartość aktywów bazowych jest niższa niż cena realizacji/wykonania.

Waluta niewymienialna (Inconvertible Currency)

Waluta, której nie można wymienić na inne, ponieważ jest to zabronione przez przepisy dotyczące wymiany walut lub walutę charakteryzuje skrajny poziom zmienności, w związku z czym nie jest uważana na bezpieczną lokatę funduszy.

Kwota indykatywna (Indicative Quote)

Niestała cena organizatora rynku.

Kwotowanie pośrednie (Indirect Quote)

Przedstawienie waluty obcej jako wartości zmiennej, a waluty krajowej jako wielkości stałej w postaci jednej jednostki.

Inflacja (Inflation)

Stały wzrost w poziomie cen w połączeniu ze spadkiem mocy nabywczej. Czasem określa się to zjawisko nadmiernym ruchem w poziomie cen.

Kwota informacyjna (Info Quote)

Kurs podany wyłącznie w celach informacyjnych.

Wstępny depozyt (Initial Margin)

Depozyt wymagany przez brokera przed rozpoczęciem handlowania/zawierania transakcji w celu zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania zobowiązań przez stronę transakcji.

Stopy międzybankowe (Interbank Rates)

Stopy kwotowania pomiędzy dużymi bankami. Zazwyczaj nie są podawane do wiadomości publicznej ani do wiadomości innych podmiotów gospodarczych.

Ryzyko zmian stóp procentowych (Interest Rate Risk)

Potencjalne straty wynikające ze zmian stóp procentowych.

Transakcje zamiany stopy procentowej (Interest Rate Swaps)

Zgoda na zamianę stopy procentowej ekspozycji ze zmiennej na stałą lub odwrotnie. Zamianie nie podlega kwota podstawowa. Kwota podstawowa ma wartość nominalną, ponieważ pod koniec okresu obowiązywania umowy wymianie podlegają tylko przepływy gotówkowe powiązane z płatnością odsetek (uiszczaną lub otrzymywaną).

Interwencja (Intervention)

Działanie podjęte przez bank centralny w celu wpłynięcia na wartość jego waluty.

Dzienny limit zadłużenia (Intra Day Limit)

Limit wyznaczany przez bank, dotyczący wysokości pozycji intraday każdego dealera.

Pozycja zajmowana w ciągu dnia (intraday) (Intra Day Position)

Pozycje otwarte realizowane przez dealera w danym dniu. Przy zamknięciu pozycje te zazwyczaj są kwadratowe.

Kiwi (Kiwi)

Potocznie o dolarze nowozelandzkim.

Knock In (Knock In)

Proces, w którym opcja barierowa (europejska) staje się aktywna, gdy bazowa cena spot jest „in-the-money”.

Knock Out (Knock Out)

Definicja zbliżona do opcji „Knock In”, jednak po osiągnięciu pewnego poziomu opcja może przestać istnieć.

LDC (Ldc)

Less developed countries – skrót oznaczający kraje słabo rozwinięte, często używany w odniesieniu do wtórnego rynku długu.

LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) (Libor London Inter Bank Offer Rate)

Średnie oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym w Londynie ustalane przez Stowarzyszenie Brytyjskich Bankierów dla depozytów w dolarach oparte na kwotowaniu z 16 głównych banków. Efektywna stopa procentowa dla kontraktów zawartych dwa dni po dacie jej ogłoszenia.

LIFFE (Liffe)

London International Financial Futures Exchange, londyńska międzynarodowa giełda transakcji terminowych.

Lay Off (Lay Off)

Przeprowadzenie transakcji, której celem jest zrównoważenie wyniku poprzedniej transakcji i powrót do pozycji kwadratowej.

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury (Leading Indicators)

Dane statystyczne, które w ogólnym przekonaniu pozwalają przewidzieć zmiany we wzroście gospodarczym oraz ogólnej działalności biznesowej, np. wielkość zamówień składanych przez zakłady produkcyjne.

Zobowiązania (Liability)

W kontekście wymiany walut oznaczają obowiązek zapewnienia kontrahentowi pewnej ilości waluty z tytułu pozycji bilansowych w określonym dniu lub z tytułu transakcji forward lub spot bez określonego terminu zapadalności.

Zlecenie Limit – zarezerwowana transakcja strategii „Day trading” (Limit Order Reserved Day Trading Deal)

Zob. zlecenie oczekujące.

Ograniczona wymienialność (Limited Convertibility)

Sytuacja, w której mieszkańców danego kraju obowiązuje zakaz kupowania innych walut, nawet jeżeli cudzoziemcy posiadają pełną swobodę kupna lub sprzedaży waluty krajowej oraz zagraniczni inwestorzy instytucjonalni mają swobodę kupna i sprzedaży akcji na giełdzie danego kraju.

Likwidacja (Liquidation)

Każda transakcja wyrównująca bądź zamykająca pierwotnie stworzoną pozycję.

Płynność (Liquidity)

Zdolność rynku do przyjęcia dużych transakcji bez większego wpływu na stopy procentowe.

Pozycja długa (Long)

Pozycja rynkowa oznaczająca zakup przez klienta waluty, która wcześniej do niego nie należała. Np. długa pozycja na dolary.

Loonie (Loonie)

Potocznie o dolarze kanadyjskim.

M1 (M1)

Pieniądz gotówkowy w obiegu oraz płatne na żądanie depozyty w bankach komercyjnych. Instytucje finansowe poszczególnych krajów stosują różne definicje tego pojęcia.

M2 (M2)

Obejmuje płatne na żądanie wkłady, depozyty terminowe oraz fundusze wzajemne na rynku finansowym z wyłączeniem większych certyfikatów depozytowych.

M3 (M3)

W Wielkiej Brytanii jest to M1 oraz depozyty terminowe sektora publicznego i prywatnego oraz depozyty na żądanie sektora publicznego.

M4 (M4)

W USA jest to M2 oraz negocjowalne certyfikaty depozytowe.

MITI (Miti)

Japońskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu Międzynarodowego.

MM (Mm)

Rynki finansowe (Money Markets)

Waluty główne (Major Currencies)

Waluty, na których najczęściej prowadzone są transakcje z udziałem innych walut.

Waluty główne:
Funt brytyjski (GBP)
Dolar amerykański (USD)
Jen japoński (JPY)
Frank szwajcarski (CHF)
Euro (EUR)

Organizator rynku (Market Maker)

Dealerzy lub firmy „organizuje” rynek, gdy zajmują się kwotowaniem cen zakupu i sprzedaży, po których chcą prowadzić transakcje.

Przepływ zarządzany (Managed Float)

Gdy organy polityki pieniężnej regularnie interweniują w rynek, by ustabilizować kurs wymiany albo skierować go w określonym kierunku. Określany także mianem „dirty float”.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Margin Call)

Wezwanie do uzupełnienia środków na pokrycie pozycji.

Depozyt zabezpieczający (Margin)

Zabezpieczenie, które posiadacz pozycji w postaci papierów wartościowych, opcji, kontraktów Forex lub futures musi złożyć, aby pokryć ryzyko kredytowe kontrahenta. Inne definicje DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO obowiązujące w innych dziedzinach:
(1) Różnica między stawkami zakupu i sprzedaży, używana również do odzwierciedlenia dyskonta lub premii między spot a forward.
(2) W przypadku opcji suma wymagana jako zabezpieczenie od wystawcy opcji.
(3) W przypadku transakcji futures depozyt składany w domu clearingowym po założeniu konta umożliwiającego zawieranie transakcji futures.
(4) Rezerwa procentowa wymagana przez amerykański Bank Rezerwy Federalnej w celu zawarcia pierwszej transakcji kredytowej.

Bieżąca wycena rynkowa (Mark To Market)

Codzienne skorygowanie zysków i/lub strat pod koniec sesji zgodnie z cenami zamknięcia papierów wartościowych, skutkujące odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji. W przypadku niepożądanych ruchów cen strona zostaje powiadomiona o sytuacji w celu wyrównania strat, a w przypadku korzystnych ruchów cen – w celu zabezpieczenia zysków.

Wartość rynkowa (Market Value)

Wartość rynkowa pozycji na rynku Forex w dowolnym momencie to ilość waluty krajowej, jaką można zakupić po aktualnej cenie rynkowej w zamian za ilość waluty obcej w ramach kontraktu Forex.

Zapadalność (Maturity)

Data zakończenia transakcji ustalana w momencie przystąpienia do niej.

Podaż pieniądza (Money Supply)

Ilość pieniądza w gospodarce, którą można zmierzyć na kilka sposobów.

Fundusz wzajemny (Mutual Fund)

Otwarty fundusz inwestycyjny. Pojęcie równoznaczne z funduszem powierniczym.

Nickel (Nickel)

Amerykańskie określenie na pięć punktów bazowych.

Not Held Basis Order (Not Held Basis Order)

Zlecenie, przy którym cena może osiągnąć, a nawet przekroczyć wybrany przez klienta poziom, ale zleceniodawca nie jest odpowiedzialny, jeżeli zlecenie nie zostało wykonane.

Weksel (Note)

Instrument finansowy stanowiący bardziej obietnicę niż zlecenie płatności lub certyfikat zadłużenia.

Off-Shore (Off Shore)

Operacje instytucji finansowej, choć fizycznie położonej w określonym kraju, to mającej niewiele wspólnego z jego systemem finansowym. W niektórych krajach bank nie ma pozwolenia na robienie interesów na rynku krajowym, lecz wyłącznie z obcymi bankami. Banki takie określane są mianem banków offshore.

Oferta (Offer)

Kurs, po którym dealer jest skłonny sprzedać walutę bazową.

Rachunek rozliczeń oficjalnych (Official Settlements Account)

Używane w USA określenie bilansu płatności opartego na ruchach dolarów w oficjalnych zagranicznych zasobach i rezerwach USA. Określany także jako rachunek transakcji na rezerwach.

Starsza Pani (Old Lady)

Starsza Pani z Ulicy Threadneedle, określenie Banku Anglii.

Zlecenie warunkowe (OCO) (One Cancels Other Order)

Realizacja jednej części tego zlecenia automatycznie likwiduje poprzednie zlecenie. Inne określenia to „OCO” lub „One cancels the other”.

Operacje na otwartym rynku (Open Market Operations)

Operacje banku centralnego prowadzone na rynkach w celu wywarcia wpływu na kursy wymiany i stopy procentowe.

Pozycja otwarta (Open Position)

Jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dokonanie płatności lub przez transakcję odwrotną o tej samej wielkości i tej samej dacie rozliczenia. Inne określenia to pozycja wysokiego ryzyka lub pozycja o wysokiej stopie zwrotu.

Klasa opcji (Option Class)

Wszystkie opcje tego samego typu, kupna lub sprzedaży, na ten sam instrument bazowy.

Seria opcji (Option Series)

Wszystkie opcje tej samej klasy o tym samym kursie realizacji/wykonania i tym samym terminie ważności.

Opcja (Option)

Kontrakt dający prawo, lecz nienarzucający obowiązku kupna (call) lub sprzedaży (put) określonej ilości instrumentu po określonym kursie i w określonym wcześniej czasie.

Out-of-the-Money (Out Of The Money)

Opcja sprzedaży (put) jest out-of-the-money, kiedy cena realizacji/wykonania jest poniżej ceny instrumentu bazowego. Opcja kupna (call) jest out-of-the-money, kiedy cena realizacji/wykonania jest powyżej ceny instrumentu bazowego.

Transakcja Outright (Outright Deal)

Transakcja forward niebędąca częścią operacji zamiany.

Outright Forward (Outright Forward)

Transakcja wymiany walut polegająca na zakupie lub sprzedaży waluty na określony w przyszłości termin.

Kurs transakcji outright (Outright Rate)

Kurs forward umowy wymiany walutowej oparty na cenie spot oraz dyskoncie/premii forward.

Over The Counter (OTC) (Over The Counter Otc)

Rynek prowadzony bezpośrednio pomiędzy dealerami i zleceniodawcami poprzez telefoniczne i internetowe sieci. Nie występuje tu fizycznie tzw. parkiet, brak jest regulacji.

Przegrzanie (gospodarki) (Overheated Economy)

Sytuacja, w której duże tempo wzrostu wywiera wpływ na wydajność produkcji, skutkując zwiększeniem presji inflacyjnej i stóp procentowych.

Limit dokonywania lokat overnight (Overnight Limit)

Długa pozycja netto lub krótka pozycja w jednej, bądź kilku walutach, którą dealer może przenieść na kolejny dzień handlowy. Przekazanie poleceń do działu operacji finansowych innego banku będącego w innej handlowej strefie czasowej zmniejsza potrzebę utrzymywania przez dealerów niemonitorowanych ekspozycji.

PPI (Ppi)

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych. Zob. indeks cen hurtowych.

Pakiet transakcji (Package Deal)

Sytuacja, w której jednocześnie realizowanych jest kilka zleceń wymiany i/lub depozytu.

Wartość nominalna (Par)

(1) Wartość nominalna papieru wartościowego lub instrumentu.
(2) Oficjalna wartość waluty.

Parytety (Parities)

Wartość jednej waluty w stosunku do drugiej.

Parytet (Parity)

(1) Potoczne określenie „twoja cena jest odpowiednią ceną rynkową”.
(2) Oficjalne kursy w odniesieniu do SDR albo innej waluty zakotwiczonej.

Zlecenie oczekujące (Pending Order)

Zlecenie transakcji „Day trading” po kursie określonym przez klienta, jeżeli i w momencie, w którym kurs ten osiągnie wskazaną wartość w czasie rzeczywistym. W chwili dokonywania rezerwacji zlecenie oczekujące ma przewagę nad bieżącym. Zlecenie rezerwacji obowiązuje przez okres wskazany przez klienta, a niezbędne zabezpieczenia sprawiają, że stanowi ono korzystną podstawę do zawarcia transakcji „Day trading” zgodnie z ustalonymi warunkami w momencie, w którym jest aktywowane. Określane także jako zlecenie „limit”.

Waluta dozwolona (Permitted Currency)

Swobodnie wymienialna waluta obca, tj. waluta, której przeliczanie na główne waluty rezerwowe jest dozwolone przez przepisy danego kraju i która może być przedmiotem transakcji na główne waluty na rynku o stosunkowo wysokim poziomie aktywności i płynności.

Pips (Pip)

Zob. punkt. (0,0001 jednostki).

Punkt (Point)

(1) Setna część procenta, zwykle 1/10 000 dowolnego kursu spot. Ruch kursów walutowych zazwyczaj podawany jest w punktach.
(2) Jeden procent stopy procentowej, np. od 8-9%.
(3) Minimalny stopień wahania lub najmniejszy przyrost ceny.

Ryzyko polityczne (Political Risk)

Potencjalne ryzyko straty związanej z niekorzystną dla inwestora zmianą kursów wywołaną decyzjami władz lub ryzykiem wywłaszczenia (nacjonalizacji dokonanej przez rząd).

Pozycja (Position)

Wymagane zobowiązania netto w danej walucie. Pozycja może być płaska (flat) lub kwadratowa (square, brak ekspozycji), długa (więcej waluty kupionej niż sprzedanej) lub krótka (więcej waluty sprzedanej niż kupionej).

Premia (Premium)

(1) Kwota, o jaką kurs forward przekracza kurs spot.
(2) Kwota, o jaką cena rynkowa obligacji przekracza jej wartość nominalną.
(3) Opcje, cena, jaką kupujący put lub call musi zapłacić sprzedającemu put lub call za kontrakt na opcje.
(4) Depozyt zabezpieczający przekraczający normalny poziom cen.

Najlepsza stopa procentowa (Prime Rate)

(1) Stopa procentowa, na podstawie której wyznaczane są stopy procentowe kredytów oferowanych przez banki amerykańskie.
(2) Dyskonto bonów bankowych w Wielkiej Brytanii należących do kluczowych klientów.

Zleceniodawca (Principal)

Dealer zajmujący się kupnem lub sprzedażą na własny rachunek.

Realizacja zysku (Profit Taking)

Zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku.

Parytet siły nabywczej (Purchasing Power Parity)

Model ustalania kursu walutowego, w którym ceny tego samego dobra w dwóch krajach powinny być sobie równe po dostosowaniu zmian cen do zmiany kursu walutowego. Określany także jako prawo jednej ceny.

Parytet put-call (Put Call Parity)

Zależność równowagi między premiami opcji kupna i sprzedaży o tym samym terminie wykonania i ważności.

Opcja sprzedaży (put) (Put Option)

Opcja put oznacza prawo, ale nie obowiązek sprzedaży waluty, instrumentów lub transakcji futures po cenie realizacji opcji w określonym wcześniej czasie.

Kwota (Quote)

Cena wskaźnikowa. Cena kwotowana dla celów informacyjnych, nie handlowych.

Range (Range)

Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną zanotowaną w danej sesji tradingowej.

Kurs (Rate)

Cena jednej waluty lub aktywów w stosunku do drugiej. Termin ma takie samo znaczenie jak „parytet”.

Recesja (Recession)

Spadek aktywności gospodarczej. Zazwyczaj odnosi się do okresu dwóch kolejnych kwartałów z rzeczywistym spadkiem PNB.

Waluta rezerwowa (Reserve Currency)

Waluta będąca na stałe zdeponowana w banku centralnym jako zabezpieczenie płynności międzynarodowych obrotów gospodarczych. Zazwyczaj dolar lub funt szterling.

Rezerwy (Reserves)

Fundusze przechowywane na wypadek sytuacji kryzysowych, zazwyczaj w postaci wymienialnej waluty obcej, złota i SDR. Rezerwy oficjalne mają za zadanie zagwarantować wywiązywanie się rządu z najbliższych zobowiązań. Należą do aktywów w bilansie płatniczym.

Opór (Resistance)

Poziom cen, przy którym oczekiwana jest sprzedaż.

Wskaźnik cen detalicznych (Retail Price Index)

Miara miesięcznej zmiany średniego poziomu cen detalicznych, zazwyczaj dla określonych grup dóbr.

Rewaluacja (Revaluation)

Wzrost kursu wymiany waluty w rezultacie oficjalnej interwencji.

Premia za ryzyko (Risk Premium)

Dodatkowa suma płatna lub zwracana jako rekompensata za przyjęcie określonego poziomu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem (Risk Management)

Identyfikacja i akceptacja wyrównywania ryzyka zagrażającego zyskowności lub istnieniu organizacji. W odniesieniu do wymiany walutowej należy przeanalizować rynek, suwerenność, kraj, transfer, dostawę, kredyt i ryzyko kontrahenta.

Ryzyko (Risks)

Prowadzenie transakcji na każdym rynku niesie ze sobą ryzyko. Oznacza ono możliwą zmienność zysków oraz prawdopodobieństwo, że rzeczywisty zysk nie będzie zgodny z oczekiwaniami. Ryzyko związane z zawieraniem transakcji dotyczy: rynku, wymiany, stóp procentowych, krzywej dochodowości, zmienności, płynności, przymusowej sprzedaży, kontrahenta, kredytu oraz kraju.

Rolowanie (Rolling Over)

Zastąpienie opcji krótkoterminowej opcją długoterminową na ten sam instrument bazowy i po tej samej cenie realizacji/wykonania.

Rollover (rolowanie pozycji) (Rollover)

Przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia, np. na następny dzień, na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut. W przypadku niektórych instrumentów mogą być naliczane opłaty.

SITC (Sitc)

Standard International Trade Classification, standardowa klasyfikacja handlu międzynarodowego. Powszechny system raportowania statystycznych danych handlowych.

Kurs sprzedaży (Selling Rate)

Kurs, po którym bank jest gotów sprzedać obcą walutę.

Data rozliczenia (Settlement Date)

Dzień roboczy wyznaczony na dostarczenie walut zakupionych lub sprzedanych w ramach kontraktu Forex.

Rozliczenie (Settlement)

Fizyczna wymiana jednej waluty lub aktywów na inne.

Pozycja krótka (Short)

Pozycja rynkowa oznaczająca sprzedaż przez klienta waluty lub aktywów, które już do niego nie należą. Zazwyczaj wyrażana w odniesieniu do waluty bazowej.

Miękki rynek (Soft Market)

Więcej potencjalnych nabywców i sprzedawców, co sprawia, że istnieje duże ryzyko gwałtownych spadków cen.

Spot Next (Spot Next)

Swap w czasie overnight od daty spot do następnego dnia handlowego.

Cena/kurs spotowy (Spot Price Rate)

Cena, po której dokonuje się aktualnie transakcji na rynku transakcji natychmiastowych.

Spot (Spot)

(1) Najpowszechniejsza forma transakcji walutowych.
(2) Spot odnosi się do kupna i sprzedaży waluty, która wymaga rozliczenia w ciągu dwóch dni handlowych.

Spread (Spread)

(1) Różnica pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży waluty.
(2) Różnica między cenami dwóch powiązanych kontraktów futures.
(3) W przypadku opcji – transakcje obejmujące dwie lub więcej serii opcji na tę samą walutę bazową.

Rynek stabilny (Stable Market)

Aktywny rynek mogący absorbować duże sprzedaże lub zakupy waluty, bez większego wpływu na stopy procentowe.

Stagflacja (Stagflation)

Recesja lub niski wzrost powiązany z wysokim poziomem inflacji.

Standard and Poors (S&P) (Standard And Poors S P)

Amerykańska agencja zajmująca się ratingiem kondycji pożyczkobiorców. Firma zarządza także pewnymi wskaźnikami giełdowymi, tj. S&P 500.

Sterylizacja (Sterilisation)

Działanie banku centralnego na krajowym rynku walutowym, w celu zredukowania wpływu na podaż pieniądza, wynikłego z interwencji w rynek Forex.

Szterling (Sterling)

Funt brytyjski.

Zlecenie Stop Loss (Stop Loss Order)

Zlecenie dla brokera lub organizatora rynku, aby zamknąć pozycję po osiągnięciu przez nią określonej, niższej niż aktualna ceny rynkowej. Rolą narzędzia jest ograniczenie strat.

Cena Stop Out (Stop Out Price)

Termin używany w USA na określenie najniższej akceptowanej ceny aukcyjnej bonów skarbowych.

Stelaż (Straddle)

Jednoczesny zakup/sprzedaż opcji call i put na tę samą akcję, cenę realizacji/wykonania i termin ważności.

Cena wykonania (Strike Price)

Zwana również ceną realizacji. Cena, po której właściciel opcji może zakupić lub sprzedaż instrument bazowy.

Strip (Strip)

Połączenie dwóch opcji put i jednej opcji call.

Bezrobocie strukturalne (Structural Unemployment)

Poziom bezrobocia odzwierciedlający niedopasowania w strukturze gospodarki danego kraju.

Progi wsparcia (Support Levels)

Poziom ceny, przy którym można spodziewać się zakupu waluty.

Swap (Swap)

Zakup i sprzedaż określonej ilości waluty oraz jednoczesna sprzedaż i zakup takiej samej ilości innej waluty na dwa różne terminy. Swap może dotyczyć transakcji forward. Swap można porównać do pożyczki jednej waluty i udzielenie pożyczki w drugiej walucie na ten sam okres. Wszelkie stopy zwrotu lub koszty funduszy wyrażane są jako różnica cenowa między dwoma stronami transakcji.

Swift (Swift)

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej – system clearingowy handlu międzynarodowego.

Swissy (Swissy)

Potocznie o franku szwajcarskim.

Take Profit (Take Profit)

Zlecenie dla brokera lub organizatora rynku, aby zamknąć pozycję po osiągnięciu przez nią określonej, wyższej niż aktualna ceny rynkowej. Rolą narzędzia jest zapewnienie określonego poziomu zysku.

T-Bill (T Bill)

Bon skarbowy.

TIBOR (Tibor)

Tokyo Inter Bank Offered Rate, tokijski wskaźnik stóp procentowych na rynku lokat międzybankowych.

TIFFE (Tiffe)

Tokyo International Financial Futures Exchange, tokijska międzynarodowa giełda transakcji terminowych.

Analiza techniczna (Technical Analysis)

Analiza cen odzwierciedlająca popyt i podaż waluty. Jej najpowszechniejsze instrumenty to formacje flagi, linie trendu ze szczytami, dnem, momentami zwyżkowania, formacjami chorągiewki, wzorami oraz lukami.

Korekta techniczna (Technical Correction)

Skorygowanie ceny, niebazujące na giełdowej koniunkturze, ale czynnikach takich jak ilość i charting.

Terms of Trade (Terms Of Trade)

Stosunek pomiędzy indeksami cen eksportowych i importowych.

Theta (Theta)

Współczynnik wrażliwości ceny opcji na zmianę terminu wygaśnięcia.

Wąski rynek (Thin Market)

Rynek handlujący niewielkimi ilościami i w którym różnica między cenami kupna i sprzedaży jest duża, a płynność instrumentu jest niska.

Tick (Tick)

Minimalna zmiana ceny, w górę lub w dół.

Tomorrow Next (Tom next) (Tomorrow Next Tom Next)

Równoczesny zakup i sprzedaż waluty z dostawą w dniu następnym i sprzedażą w kolejnym dniu lub na odwrót.

Data transakcji (Trade Date)

Data zawarcia transakcji.

Transza (Tranche)

Część transakcji lub funduszu strukturalnego w ramach pożyczek udzielanych przez MFW.

Data umowy (Transaction Date)

Data zawarcia transakcji.

Ekspozycja transakcji (Transaction Exposure)

Potencjalna strata i zysk generowane przez bieżące transakcje wymiany walut.

Transakcja (Transaction)

Zakup lub sprzedaż papierów wartościowych na skutek wykonywania zlecenia.

Data walutowania (Value Date)

W przypadku kontraktów wymiany jest to dzień wymiany przez dwie strony walut stanowiących przedmiot zakupu lub sprzedaży. W przypadku transakcji spot są to dwa kolejne dni robocze w kraju, w którym jest bank przeprowadzający kwotowanie określające datę walutowania spot.

Niedoszacowanie (Undervaluation)

Kurs wymiany jest zwykle uważany za niedoszacowany, jeśli jest poniżej swych parytetów zdolności nabywczej.

Waluta spot (Value Spot)

Standardowe rozliczenie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zawarcia kontraktu. Transakcja „waluta dziś” jest przeprowadzana w tym samym dniu, w którym została zawarta. Czasami określana jako „transakcja kasowa”.

Opcja waniliowa (Vanilla Option)

Prosta opcja walutowa, której parametry obejmują wyłącznie sposób realizacji oraz termin ważności i wykonania. Porównać z opcjami egzotycznymi, które mają dodatkowe parametry.

Dodatkowy depozyt zabezpieczający (Variation Margin)

Dodatkowy depozyt wymagany, gdy ruchy cenowe spowodowały spadek funduszy poniżej uzgodnionej procentowej części wartości kontraktu.

Vega (Vega)

Wyraża zmianę ceny opcji w przypadku zmiany stopnia implikowanej zmienności o jeden procent.

Zmienność (Volatility)

Miara ilości, o jaką cena aktywów ma się zmienić w danym okresie. Zazwyczaj obliczana za pomocą rocznego odchylenia standardowego dziennych zmian cen (historycznych). Możliwa do wywnioskowania na podstawie wyceny transakcji futures, implikowanej zmienności.

Hurtowy rynek pieniężny (Wholesale Money)

Pieniądze pożyczane w dużych ilościach od banków i instytucji, nie od mniejszych inwestorów.

Wskaźnik cen hurtowych (Wholesale Price Index)

Narzędzie pomiaru cen w sektorze produkcji i dystrybucji danej gospodarki, zwykle kształtujący wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przez 60 – 90 dni. Wskaźnik często podawany jest osobno dla żywności i produktów przemysłowych.

Dzień roboczy (Working Day)

Dzień, w którym banki centrum finansowego zleceniodawcy są otwarte dla biznesu. W transakcjach FX dzień roboczy zdarza się tylko, jeśli banki w obu centrach finansowych są otwarte (w przypadku transakcji cross wszystkie powiązane z transakcją centra walutowe).

Bank Światowy (World Bank)

Bank składający się z członków MFW, którego celem jest pomoc w rozwoju państw członkowskich poprzez udzielanie kredytów tam, gdzie nie jest dostępny kapitał prywatny.

Wystawca (Writer)

Sprzedawca pozycji. Określany także jako „sponsor” transakcji. Asygnata oznacza sprzedaż waluty.

Krzywa dochodowości (Yield Curve)

Graficzna prezentacja zmian dochodów z instrumentów zależnie od terminu zapadalności. System opracowany z myślą o rynku obligacji znajduje obecnie szerokie zastosowanie w wielu transakcjach terminowych. Krzywa rosnąca obrazuje niższe stopy procentowe przy wcześniejszych terminach zapadalności oraz wyższe stopy przy terminach późniejszych. Krzywa malejąca obrazuje wyższe stopy procentowe przy wcześniejszych terminach zapadalności.

Certyfikat „Z” (Z Certificate)

Certyfikat wydawany przez Bank Anglii dla banków dyskontowanych zamiast certyfikatów giełdowych w celu ułatwienia prowadzenia transakcji na skarbowych papierach wartościowych o krótkim terminie zapadalności.

Obligacja zerokuponowa (Zero Coupon Bond)

Obligacje niezwiązane z płatnością odsetek. Obligacje takie oferowane są z dyskontem w stosunku do wartości wykupu.

Co mówią o nas inwestorzy

Innowacje od 2001 roku.

easyMarkets działa na rzecz traderów od 2001 roku. Od samego początku staramy się oferować naszym kientom najbardziej innowacyjne produkty, narzędzia oraz usługi.

Przepisy i bezpieczeństwo

easyMarkets podlega nadzorowi organizacji ASIC oraz CySEC. Zapewniamy naszym klientom ochronę przed ujemnym saldem, a ich środki znajdują się na oddzielnych rachunkach.

 

Handluj na Aplikacji

easyMarkets innowacyjna i intuicyjna aplikacja, pozwala handlować na dowolnym urządzeniu z systemem iOS lub Android, zapewniając dostęp do rynków w dowolnym miejscu i czasie.